Ανακοίνωση

Η ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «NN Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής», που εδρεύει στην Καλλιθέα, επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 198, Τ.Κ. 17671, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121801401000 και Α.Φ.Μ.: 094509480, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τους κκ. Μαρία Ιωάννα Πολιτοπούλου του Γεωργίου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο, και Gabor Szegedi του Zoltan,  Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, που έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο σύμφωνα με το από 29.03.2022 πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου (εφεξής «ΝΝ Hellas»)

και

η ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «ΝΝ ΙΙ Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής», που εδρεύει στο Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 119, Τ.Κ. 15124,  με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123319501000 και Α.Φ.Μ. 098000156, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τους κκ.  Μαρία Ιωάννα Πολιτοπούλου του Γεωργίου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο, και Κωνσταντίνο Κουγιουμουτζή του Παύλου, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., που έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο σύμφωνα με το υπ’ αρ. 156/05.04.2022  πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου (εφεξής «NN Hellas II»)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Ν ότι:

Υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος το από 31.03.2022 αίτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016, αναφορικά με τη συγχώνευση της NN Hellas με την NN Hellas II, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21 και 30-34 του ν. 4601/2019, του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του ν. 4438/2016 και του άρθρου 28 του ν. 4364/2016.

Αντικείμενο του ως άνω αιτήματος είναι η παροχή έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος, κατ’ άρθρο 28 παρ. 10 του ν. 4364/2016, για τη συγχώνευση των ως άνω εταιριών, με απορρόφηση της NN Hellas II από την NN Hellas και τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων της NN Hellas II προς την NN Hellas με καθολική διαδοχή σύμφωνα με την παρ. 2 περ. α) του άρθρου 18 του ν. 4601/2019 κατά το χρονικό σημείο επέλευσης των εννόμων αποτελεσμάτων της συγχώνευσης. Το ανωτέρω αίτημα είναι αρμοδίως υπογεγραμμένο από τους ειδικά εξουσιοδοτηθέντες εκπροσώπους των δύο υπό συγχώνευση εταιριών, NN Hellas και NN Hellas II. Η ως άνω δια συγχωνεύσεως μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων της NN Hellas II ως απορροφώμενης εταιρίας ισχύει με την επιφύλαξη της έγκρισης αυτής από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 7 περ. β) του άρθρου 28 του ν. 4364/2016, καλούμε  κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει γραπτά ενστάσεις κατά της μεταφοράς της ασφαλιστικής του σύμβασης εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dep.insurancesup@bankofgreece.gr. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ουδεμία ένσταση θα γίνει δεκτή.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2022

Για την NN Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής

_________________________                 ________________________

Μαρία Ιωάννα Πολιτοπούλου                  Gabor Szegedi

Πρόεδρος του Δ.Σ. και                                Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και

Διευθύνουσα Σύμβουλος                           Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

 

Για την ΝΝ ΙΙ Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής

_________________________                 __________________________

Μαρία Ιωάννα Πολιτοπούλου                  Κωνσταντίνος Κουγιουμουτζής

Πρόεδρος του Δ.Σ. και                                Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Διευθύνουσα Σύμβουλος                          

 

 

Contact:

NN Hellas II
Katerina Karabekou
Communication & Event Specialist