Skip Navigation

Τομέας Α’ «Προϊόντα»

Πώς η MetLife σού προσφέρει μία σίγουρη και σταθερή καριέρα

Ασφαλιστικά προϊόντα Unit Linked

Ασφαλιστικά προϊόντα Unit Linked

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να:

 • Eπικαιροποιήσουν και διευρύνουν τη γνώση τους στα αμιγώς  ιδιωτικοασφαλιστικής φύσεως χαρακτηριστικά των προϊόντων που προωθούν στην αγορά τους και στις προεκτάσεις τους για τον ασφαλισμένο – καταναλωτή,
 • Eνισχύσουν την κατανόησή τους αναφορικά με τους κινδύνους που ενδέχεται να υπάρχουν για τον καταναλωτή, προκειμένου αφενός, να ενεργούν με δίκαιο, ειλικρινή και επαγγελματικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη πάντα το συμφέρον των πελατών σας και αφετέρου να διασφαλίζουν ότι η πληροφόρηση που λαμβάνουν είναι έγκαιρη, πλήρης, ορθή, επαρκής και κατάλληλη για το ασφαλιστικό προϊόν που προτείνεται
 • Eνισχύσουν την κατανόησή τους αναφορικά με τη φιλοσοφία, δομή και λειτουργία των Ασφαλιστικών Προϊόντων Αποταμιευτικών & Επενδυτικών Χαρακτηριστικών Κυμαινόμενης Απόδοσης, καθώς και με τη δυναμική τους να αποτελούν συχνά λύση προς την κατεύθυνση της επίτευξης των επιδιώξεων και των οικονομικών στόχων των πελατών
 • Aναπτύξουν τη δεξιότητα να μετατρέπουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων σε οφέλη, ώστε να δίνουν λύσεις στις ανάγκες των πελατών, όπως αυτές αναγνωρίζονται κατά τη διαδικασία της διερεύνησης των ασφαλιστικών αναγκών και του επενδυτικού προφίλ
 • Eνδυναμώσουν την πίστη και την επιχειρηματολογία για το προϊόν που προτείνουν στον πελάτη

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το σεμινάριο διεξάγεται με τη μέθοδο e-Learning. Η εκπαιδευτική αυτή μέθοδος, δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα. Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα:

 • να έχει στη διάθεσή του το εκπαιδευτικό υλικό οποιαδήποτε στιγμή το χρειαστεί
 • να επαναλάβει το μάθημα ή μέρος αυτού όσες φορές επιθυμεί
 • να έχει πρόσβαση σε ένα συνεχώς επικαιροποιημένο υλικό και
 • μέσω των ερωτήσεων και της ανατροφοδότησης που θα λάβει στις απαντήσεις του, να εμβαθύνει την κατανόησή του

Επιπλέον, υπάρχει στη διάθεσή του η απαραίτητη υποστήριξη από τον Υπεύθυνο Σεμιναρίου, σε ό,τι αφορά στην περιήγησή του στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, τις δραστηριότητες/εργασίες που του ανατίθενται να ολοκληρώσει, την εκπαιδευτική ύλη και την ανάγκη επανάληψης της μελέτης συγκεκριμένων ενοτήτων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με στόχο την αποτελεσματική πρόσκτηση της γνώσης, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη θεωρία, σε συνδυασμό κειμένου και αφήγησης, ταυτόχρονα όμως εμπεριέχει και πρακτικές εφαρμογές, ώστε να διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον σε όλη τη διαδικασία μελέτης ενισχύοντας τα κίνητρα για μάθηση.

Είναι δομημένο με στοιχεία και ασκήσεις διαδραστικού χαρακτήρα, δραματοποιήσεις, ερωτήσεις κατανόησης με παροχή ταυτόχρονης ανατροφοδότησης και αξιολογήσεις (τεστ) ενώ είναι εμπλουτισμένα με αναλύσεις και σχόλια εκπαιδευτών, σε κύρια σημεία της ύλης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης, πριν την παρακολούθηση του μαθήματος,  τεστ αυτοαξιολόγησης (pre study test) 10 ερωτήσεων και τεστ προσομοίωσης της τελικής δοκιμασίας κατανόησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1. Εισαγωγή

 • Περιγραφή Μαθήματος
 • Κανονισμός Παρακολούθησης
 • Τεστ Αυτοαξιολόγησης (pre study test)

2. Λειτουργία Unit Linked προϊόντων

 • Λόγοι δημιουργίας των Unit Linked προϊόντων
 • Επενδύσεις - Εισαγωγικές  χρηματοοικονομικές έννοιες
 • Μηχανισμός λειτουργίας των Ασφαλιστικών Προϊόντων Αποταμιευτικών & Επενδυτικών Χαρακτηριστικών Κυμαινόμενης Απόδοσης

3. Περιγραφή των Ασφαλιστικών Προϊόντων Αποταμιευτικών και Επενδυτικών Χαρακτηριστικών Κυμαινόμενης Απόδοσης

 • Προγράμματα Unit Linked

Στην παρουσίαση των παροχών λήφθηκαν υπόψη οι εξής παράμετροι:

 • Τεχνικά Χαρακτηριστικά των Προϊόντων
 • Γενικοί και Eιδικοί όροι
 • Εξαιρέσεις
 • Ειδικά χαρακτηριστικά - Ιδιαίτεροι κίνδυνοι για τον καταναλωτή
 • Αποδόσεις που προκύπτουν για τον ασφαλισμένο
 • Προϋποθέσεις Ασφαλιστικής Κάλυψης
 • Ανάγκες του ασφαλισμένου οι οποίες καλύπτονται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα αντίστοιχα οφέλη τα οποία προκύπτουν από το τεχνικά χαρακτηριστικά
 • Τρόποι Διακανονισμού των Ασφαλιστικών Παροχών
 • Προσυμβατική Ενημέρωση
 • Δικαιώματα του Λήπτη της ασφάλισης
 • Έντυπο Ανάλυσης Αναγκών
 • Αίτηση Ασφάλισης
 • Κώδικας Δεοντολογίας
 • Φορολογικό Καθεστώς

4.   Τεστ Προσομοίωσης

5.  Δοκιμασία (τεστ) Κατανόησης

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή της τελικής Δοκιμασίας (τεστ) Κατανόησης. 

Οι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν με επιτυχία το σεμινάριο και την τελική Δοκιμασία (τεστ) Κατανόησης, θα λαμβάνουν Βεβαίωση Περαίωσης. Στη Βεβαίωση, θα αναγράφονται ο κωδικός έγκρισης σεμιναρίου από την ΤτΕ, ο Τομέας επανεκπαίδευσης, ο τίτλος του σεμιναρίου και η διάρκειά του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο είναι διάρκειας 7 ωρών.

 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο, επικοινωνώντας με το τμήμα Learning & Development.

Σεμινάρια επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Βρείτε περισσότερες πληροφορίας σχετικά με τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της MetLife