Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών

Τα έντυπα αυτά, σάς προσφέρουν βασικές, διευκρινιστικές  πληροφορίες για τα συγκεκριμένα ασφαλιστικά προϊόντα που απαιτούνται εκ του νόμου, προκειμένου να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους και τα πιθανά οφέλη που μπορεί να προκύψουν, καθώς και να σας επιτρέψουν να τα συγκρίνετε με άλλα προϊόντα. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν υλικό προώθησης των προϊόντων.