ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Α.Κ.

Τροποποίηση Κανονισμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Αγαπητέ μεριδιούχε,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η MetLife Α.Ε. .Α.Κ. τροποποίησε τους Κανονισμούς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται, σύμφωνα με την εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμόν 294/27.03.2018 και συγκεκριμένα τους κάτωθι ΟΣΕΚΑ:

 1. MetLife Alico ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 2. MetLife Alico ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 3. MetLife Alico ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 4. MetLife Alico ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 5. MetLife Alico FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
 6. MetLife Alico ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
 7. MetLife Alico ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
 8. MetLife Alico ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α.
 9. MetLife Alico ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 10. MetLife Alico ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
 11. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

για τους οποίους παρέχεται η άδεια μεταβολής της επωνυμίας τους κατά αντιστοιχία ως εξής:

 1. MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ
 2. MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
 3. MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
 4. MetLife ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ
 5. MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
 6. MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
 7. MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
 8. MetLife METOXIKO ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜ/ΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
 9. MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
 10. MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ BRIC
 11. MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Στους ανωτέρω αναφερόμενους ΟΣΕΚΑ και στα υπό διαχείριση Α/Κ MetLife FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ και Α/Κ GMM World Balanced Fund παρέχεται επίσης η άδεια κατά περίπτωση:

α. Εναρμόνισης ως προς τα καθήκοντα του Θεματοφύλακα σύμφωνα με όσα ορίζουν οι Νόμοι 4099/2012 και 4416/2016 και οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

β. Μεταβολής της διατύπωσης του Σκοπού στο άρθρο 3 του κάθε ΟΣΕΚΑ, χωρίς ουσιώδεις αλλαγές, με εξαίρεση το Α/Κ MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ που στοχεύει να επενδύει κυρίως σε Α/Κ που τοποθετούνται στην Ευρώπη, αντί σε Α/Κ που επενδύουν στις ΗΠΑ και γενικότερα στις παγκόσμιες αναπτυγμένες αγορές.

γ. Μείωσης των μέγιστων Προμηθειών σχετικά με τη Διάθεση μεριδίων, από 5% σε 3% στους Μετοχικούς και Μικτούς ΟΣΕΚΑ (συνολικά 7 Α/Κ):

 • MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ
 • MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
 • MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
 • MetLife METOXIKO ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜ/ΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
 • MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ BRIC
 • MetLife FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

και από 2% σε 1% στους Ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ (συνολικά 4 Α/Κ):

 • MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
 • MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
 • MetLife ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ
 • MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Στα Α/Κ GMM World Balanced Fund και MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ οι σχετικές μέγιστες χρεώσεις έμειναν αμετάβλητες στο 1%.

δ. Μεταβολής της μέγιστης Προμήθειας σχετικά με την Εξαγορά μεριδίων στο Α/Κ MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ από 1,5% σε 1,00%.

ε. Μεταβολής της μέγιστης Προμήθειας Διαχείρισης στα Α/Κ:

 • MetLife ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ από 1,25% σε 1,50%
 • MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ από 2,5% σε 3,00%

στ. Μεταβολής της μέγιστης Προμήθειας Θεματοφυλακής στα Α/Κ:

 • MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ από 0,12% σε 0,19%
 • MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ από 0,14% σε 0,19%
 • MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ BRIC από 0,13% σε 0,19%
 • MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ από 0,20% σε 0,10%
 • GMM World Balanced Fund από 0,20% σε 0,19%

ζ) Προσθήκης Μεταβλητής Αμοιβής Διαχείρισης 20% επί της διαφοράς μεταξύ της ετήσιας απόδοσης της Καθαρής Τιμής κάθε ΟΣΕΚΑ και της μεταβολής του αντίστοιχου δείκτη αναφοράς του, με την προϋπόθεση ότι και τα δύο έχουν θετικό πρόσημο. Εάν ισχύει θετική μεταβολή της Καθαρής Τιμής ΟΣΕΚΑ και μόνο, τότε η μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης υπολογίζεται επί αυτής της θετικής μεταβολής. Εξαιρούνται της εφαρμογής Μεταβλητής Αμοιβής Διαχείρισης οι ΟΣΕΚΑ:

 • MetLife METOXIKO ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και
 • MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Η πρόβλεψη για μεταβλητή Αμοιβή Διαχείρισης έχει εγκριθεί με παλαιότερες Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στα εξής Α/Κ:

 • MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
 • MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
 • MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
 • MetLife FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
 • GMM World Balanced Fund

η. Ανάθεσης καθηκόντων Θεματοφυλακής στην Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. σε αντικατάσταση της «Citibank Europe Public Limited Company» στα Αμοιβαία Κεφάλαια:

 • MetLife FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ και
 • MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε το «Ενημερωτικό Δελτίο» και το έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.metlifemfc.gr. ή καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο 210‐8787000, τμήμα Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 

 

Contact: