Ανακοίνωση προς Μεριδιούχους του ΑΚ GMM WORLD BALANCED FUND

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την «Γνωστοποίηση περί μετάθεσης της διαχείρισης του ΑΚ GMM WORLD BALANCED, από την MetLife ΑΕΔΑΚ στην ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ».

 

 

Contact: