ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Α/Κ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ & ΜΕΣΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ "METLIFE ΑLICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ"

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ

"ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ"

ΑΠΟ ΤΟ

«METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ»

 

Α.Ε. Διαχειρίσεως: "MetLife Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων"

Θεματοφύλακας του Απορροφώντος είναι η

"ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

Και αντίστοιχα του Απορροφόμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου η

«CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY»

 

Στο Μαρούσι, την 22.03.2017, η MetLife ΑΕΔΑΚ, δυνάμει της από 338 Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της και με σύμφωνη γνώμη των Θεματοφυλάκων των συγχωνευμένων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, καταρτίζει το προβλεπόμενο στη διάταξη του άρθρου 54 του Ν. 4099/2012 Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων. (για να διαβάσετε το σχέδιο συγχώνευσης, ακολουθήστε το link).

Ακολουθήστε το link για να διαβάσετε την επιστολή προς μεριδιούχους του αμοιβαίου κεφαλαίου Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης.

Ακολουθήστε το link για να διαβάσετε την επιστολή προς μεριδιούχους του αμοιβαίου κεφαλαίου MetLife Alico Μετοχικό Εσωτερικού Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης.

 

 

Contact: